Všemyslice – Kozí vrch

Foto L. Sváček.
Poloha:
49.2361014N, 14.3685550E
Datace:
Br B1 (1650 – 1500 před Kristem)
Plocha:
0,4 ha
Jistota určení hradiště:
 
Plán hradiště se zvýrazněným valem vymezující předhradí.

Lokalita se nachází nedaleko obce Neznašova na zalesněné ostrožně tvořené řekou Vltavou a potokem Karlovkou. Jedná se o nevelké dvojdílné hradiště s předhradím, ohraničeným na přístupové jihovýchodní straně obvodovým valem, a snad příkopem oddělenou vyvýšenou akropolí skromných rozměrů. Hradiště obklopují po zbylém obvodu strmé svahy k vodním tokům.

Pohled od západu na val vymezující předhradí.

Polohu hradiště na Kozím vrchu poprvé zmínil již na sklonku 19. století August Sedláček, který se domníval, že terénní relikty jsou pozůstatky středověké tvrze. Teprve Jiří Fröhlich prokázal v roce 1976 jeho původ z počátku střední doby bronzové, což potvrdily i následné nálezy Antonína Beneše. Ověření existence opevnění akropole byl cíl výzkumu Luboše Jiráně v roce 1983. V místech jeho sondy na jihovýchodním okraji akropole došlo později vybudováním dětského bunkru k rozsáhlému porušení, z něhož pocházely četné archeologické nálezy. Možnost dokumentace odkrytých situací v porušení a nutnost jeho zasypání byly stimulem pro multidisciplinární archeologický badatelský výzkum autora výstavy v roce 2014, při němž došlo i k drobné sondáži na předhradí. Tímto výzkumem byly získány informace o původním přírodním prostředí zázemí hradiště (vysoký podíl smrku), výživě obyvatel (ječmen, pšenice dvouzrnka, hrách setý či nejspíše sbírané plodiny jako ostružiny, bez či lískové oříšky). Složitá stratigrafická situace v podobě střídajících se propálených vrstev a také patrně kamenné konstrukce byla odkryta porušením na akropoli. Ačkoliv situace není zcela jasná, patrně se jedná o zbytky uměle navršené terasy určené k rozšíření nevelké plochy akropole, radiokarbonovou analýzou jednoznačně datované do počátku střední doby bronzové.

Výběr typických keramických nálezů.

Společně s hradištěm u Vrcovic jde o unikátní lokalitu ve smyslu jednofázového osídlení a v důsledku toho možnosti zachování pozdějšími aktivitami nekontaminovanými prameny k poznání počátku střední doby bronzové. Zároveň se jedná o v rámci regionu archeologicky lépe poznané hradiště, z něhož pochází také důležité doklady metalurgie ve formě měděných slitků, výroby textilu skrze tkalcovské závaží a přeslen či architektury, protože odsud pochází také zlomky mazanice s otisky konstrukčních prvků. Hradiště na Kozím vrchu patří k mnoha hradištím nacházejících se kolem soutoku Vltavy a Lužnice. Patrně však bylo zbudováno později, než byly užívány zdejší četné komponenty starší doby bronzové včetně významného sídliště v Hostech, ležícího přímo na soutoku těchto řek.

Půdorys sondy na akropoli z roku 2014.
Jihozápadní profil sondy na akropoli z roku 2014.

Literatura

Hlásek, D. – Chvojka, O. – Jiráň, L. – Menšík, P. – Brožák, J. – Čibera, J. – John, J. – Kovačiková, L. 2014: Hradiště „Kozí vrch“ u Všemyslic, okr. České Budějovice, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 27, 51-67.

Hlásek, D. – Houfková, P. – John, J. – Novák, J. – Šálková, T. 2015: Všemyslice – Kozí vrch. Nové poznatky o hradišti z počátku střední doby bronzové, výsledky multidisciplinárního výzkumu, Archeologie západních Čech 9, 96–121.