Bechyně – Zámek

Foto L. Sváček.
Poloha:
49.2909517N, 14.4678397E
Datace:
Br A2/B1 – B1 (1800 – 1500 před Kristem)
Plocha:
0,5 ha (?)
Jistota určení hradiště:
 
Plán lokality.

Významné pravěké výšinné sídliště, opakovaně osídlené v podstatě až do dnešních dnů, se nacházelo v místech současného bechyňského zámku, na výrazné skalní ostrožně tvořené řekou Lužnicí a říčkou Smutnou. Současný terén je pozdější zástavbou značně pozměněn a starší situace, včetně předpokládaného pravěkého opevnění, byly z velké části nejspíše zničeny. Přesto je patrná majestátnost polohy, která převyšuje hladinu bezprostředně protékající řeky Lužnice až o 90 metrů. Stopy osídlení se koncentrují především ve spojitosti s ostrožnou a areálem zámku, ale není vyloučeno, že rozsah osídlené plochy v době bronzové byl větší.

Nález keramického torza v původní poloze během výzkumu v roce 2006.

Ačkoli všechny nálezy ze závěru starší a počátku střední doby bronzové pocházejí z druhotného uložení a zatím nebyly zjištěny žádné původní intaktní situace, je z jejich kvantity, ale především kvality zřejmé, že se jednalo o sídliště značného významu. Mezi nálezy vyniká v Čechách výjimečný tzv. chlebový idol (něm. Brotlaibidol), fragment keramického předmětu s kolkovanou výzdobou, který má četné obdoby především v severní Itálii a v Podunají. Ačkoli účel chlebových idolů není zcela zřejmý, uvažuje se například o jejich funkci „pečetidel“ v souvislosti s dálkovým obchodem. Vzhledem k vhodným geologickým podmínkám se zachoval i kostěný materiál, který se v jižních Čechách kvůli kyselosti zdejších půd zachovává jen výjimečně. Vyjma kostí samotných, které nám mohou říci o zastoupených druzích zvířat, jejich využití, případně konzumaci, odsud pochází i zajímavý artefakt – parohová sekera. Jak ukazují četné současné analogie z jiných regionů, nejde o nic výjimečného. Avšak je to připomínka značné torzovitosti pramenné základny jihočeských pravěkých lokalit, na nichž obvykle chybí jinde většinou početné soubory nálezů kostí a z kostí či právě z parohů vytvořených artefaktů. Obdobně je tomu i s nálezem přívěšku vyrobeného z psího špičáku. Důležité jsou také doklady metalurgie, a to jak ve formě slitků suroviny, tak i několik bronzovinou pokapaných keramických střepů, snad zlomků tyglíků, které odsud pocházejí. Zdejší výšinné sídliště, patrně hradiště, muselo hrát významnou roli, snad související s obchodní stezkou kolem řeky Lužnice. Zároveň patřilo k jedné z jádrových oblastí osídlení počátků doby bronzové v jižních Čechách, související s oblastí kolem soutoku Vltavy a Lužnice.

Sekera vyrobená z parohu jelena lesního.
Výzkum Husitského muzea v Táboře v Táborské ulici v roce 2006. Ulice proťala suťový kužel pravěkého výšinného sídliště. Foto O. Chvojka.
Rekonstruované torzo keramické nádoby.

První pravěké nálezy zde získal Tomáš Durdík v souvislosti s památkovými úpravami zámku. Následný výzkum provedl Antonín Beneš a Peter Braun. Další terénní průzkumy a drobnou sondáž zde prováděli Jiří Militký a Jiří Beneš v letech 1983 a 1987. Zatím poslední významnou akcí byl záchranný výzkum Rudolfa Krajíce a Františka Jandy v roce 2006, vyvolaný rekonstrukcí Táborské ulice. Při těchto akcích byly registrovány výlučně splachové, přemístěné vrstvy z doby bronzové, které v některých místech dosahovaly mocnosti až 70 cm. Ty byly nasycené velkým množstvím archeologických nálezů. Nálezově nejmarkantněji je zachyceno osídlení z přelomu starší a střední doby bronzové. Sporadické nálezy pocházejí však i z mladší doby bronzové, výrazněji je zastoupena doba halštatská. V pozdní době laténské se osídlená plocha rozšiřuje až do prostoru současného náměstí, kde byly nedávným výzkumem Husitského muzea v Táboře v roce 2011 zjištěny zahloubená obydlí, ale i přepažující příkopy z této doby. Zhruba v průběhu 9. století zde vzniklo důležité raně středověké hradiště.

Fragment tzv. chlebového idolu. Foto Z. Prchlík.
Keramický střep s dobře patrnými kapkami kovu. Bezpečný doklad metalurgické činnosti na lokalitě.
Rekonstruované torzo keramické nádoby.
Provrtaný psí špičák, nejspíše původně součást náhrdelníku či přívěšku. Nazelený povrch je pozůstatek koroze nám neznámého kovového předmětu (měděného či bronzového).

Literatura

Krajíc, R. 2007: Bechyně – Táborská ulice. Archeologický výzkum v roce 2006, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 20, 133-165.

Militký, J. 1993: Pravěké a raně středověké hradiště Bechyně, okr. Tábor, Výběr 30, 95-98.