Týn nad Vltavou – Svatá Anna

Foto L. Sváček.
Poloha:
49.2283311N, 14.3902703E
Datace:
Br A2/B1 – B1 (1800 – 1500 před Kristem)
Plocha:
0,6 ha
Jistota určení hradiště:
 
Plán hradiště se zvýrazněným valem.

Hradiště se nachází na zalesněné ostrožně tvořené řekou Vltavou a vlévajícím se Bohunickým potokem, přímo naproti soutoku Vltavy a Lužnice, na který je z tohoto místa dobrý výhled. Poměrně svažitý prostor vnitřní plochy hradiště je při vodních tocích ukončen na severní a severozápadní straně pozvolnými šíjemi, jinak je obvod hradiště lemován příkře skloněnými svahy. Na jižní straně je ostrožna vydělena mohutným valem a příkopem na vnější straně. Výškový rozdíl dna příkopu a temene valu činí pět metrů. Na západní i východní straně se val obloukovitě stáčí a splývá s terénní hranou ostrožny.

Mohutný val a příkop. Pohled od východu. Foto D. Hlásek.

Hradiště je díky mohutnému valu známo odborné veřejnosti již od 19. století, kdy je zmiňuje J. L. Píč, avšak první známé nálezy zde byly získány až v roce 1952 povrchovým sběrem Františka Proška a Evy Jílkové (později Čujanové-Jílkové, významné české specialistky na dobu bronzovou), drobnou sondáž zde provedl v roce 1971 Antonín Beneš a v roce 2015 kolektiv jihočeských archeologů pod vedením Ondřeje Chvojky. Z těchto akcí byl získán nepočetný, takřka výlučně keramický soubor, který je možné datovat do širšího období přelomu starší a střední doby bronzové. Zároveň nepočetnost nálezů a jejich značná zlomkovitost dokládá značné narušení plochy hradiště erozí. Samotný mohutný val zatím odborně zkoumán nebyl, ze starého porušení koruny valu však lze usuzovat na jeho kamennou konstrukci, patrně byla při jeho stavbě zvýšena příhodná geomorfologie terénu. Datace opevnění tedy není jistá, nicméně se předpokládá, že souvisí s nalezenou keramikou. Aktivity z mladší doby bronzové jsou doloženy nálezy dvou bronzových jehlic.

Výběr nálezů z lokality (podle Chvojka a kol. 2016).

Význam tohoto hradiště tkví ve strategické poloze naproti soutoku Vltavy a Lužnice, kde se na podlouhlé terase rozkládalo významné sídliště ze starší doby bronzové, z něhož pochází doklady dálkových kontaktů s prostorem Karpatské kotliny, se severní Itálií či severními oblastmi. Pochází z něj však i výrazné doklady dalších aspektů tehdejších činností, jako metalurgie, válečnictví či běžného každodenního života. Pozoruhodná je také výrazná koncentrace současných lokalit v zázemí sídliště, kam vyjma Svaté Anny patří ještě další bezprostředně blízká hradiště Albrechtice nad Vltavou – Holý vrch a Všemyslice – Kořenské skály, ale také další soudobá rovinná sídliště, mohylová pohřebiště či depoty kovových nálezů. Souhrn těchto lokalit zde vytváří relativně dobře konzervovanou krajinu starší doby bronzové.


Literatura

Chvojka, O. – John, J. – Hlásek, D. – Fröhlich, J. – Michálek, J. – Šálková, T. 2016: Hradiště na soutoku. Nové poznatky k opevněné výšinné lokalitě Týn nad Vltavou – U Sv. Anny, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 29, 99-115.