Lokality

Hradiště doby bronzové v jižních Čechách

Nové objevy hradišť nejen z doby bronzové dokládají, že v současnosti známý počet těchto lokalit neodpovídá minulé realitě. Je zřejmé, že i tyto lokality se zachovávají v různém stavu a mohou i zcela zaniknout. Hlavními znaky ohrazení jsou fortifikační prvky. Ty mohly nabývat různých forem, archeologicky viditelné jsou hradby zachované ve formě valů, příkopy či palisády. I tyto prvky mohou částečně či zcela zanikat, což má za následek znesnadnění dané lokality interpretovat jako hradiště. Zvláště nadzemní partie destrukcí hradeb (valy) jsou velmi náchylné k zániku ať již v důsledku intenzivní zemědělské činnosti, eroze, pozdějšímu rozebrání na stavební materiál (u kamenné architektury) či porušení následnou zástavbou. Často se proto zachovávají pouze v lesním prostředí. Problémy klasifikace představuje také stav výzkumu, především pak datace samotné fortifikace, která je bez moderních výzkumů v podstatě nemožná. Řada lokalit byla opakovaně osidlována a datace zdejších aktivit je založena často jen na nestratifikovaných nálezech. Z těchto důvodů byla vytvořena klasifikace pravděpodobnosti, že se v konkrétním případě výšinné lokality s doloženými aktivitami z doby bronzové jednalo původně o hradiště.

Jistota určení hradiště a soupis známých lokalit

Typ A

 

Lokality bez zachovalé fortifikace. Není vyloučeno, že tyto lokality nebyly ve své době vůbec ohrazeny. Spadají sem však i lokality, u kterých se všeobecně předpokládá, že byly v  době bronzové hradišti (Bechyně, Mříč – Dívčí kámen).

 1. Bechyně – Zámek
 2. Český Krumlov – Zámek
 3. Čichtice – Hnojnice
 4. Chvalšiny – Mlýnské vrchy
 5. Lipí – Travní cesty
 6. Mříč – Dívčí Kámen
 7. Obora u Hracholusk
 8. Opařany – U moravčí
 9. Oslov – Svatá Anna
 10. Radčice – Vrch Kulovatý
 11. Sepekov – Chlum
 12. Strakonice – Hrad

Typ B

 

Opakovaně osidlované lokality, které mají ve svém reliéfu zachovalou blíže nedatovanou fortifikaci. Mohlo se jednat o hradiště z doby bronzové.

 1. Albrechtice nad Vltavou – Holý vrch
 2. Chřešťovice – Svatý Ján
 3. Katovice – Kněží hora
 4. Nevězice – Hrad
 5. Nuzice – Hradce
 6. Písecká Smoleč – Hradiště
 7. Třebanice – Velký Hrádeček
 8. Velešín – Kamenná věž
 9. Zvíkovské Podhradí – Zvíkov

Typ C

 

Lokality, které mají ve svém reliéfu zachovalou blíže nedatovanou fortifikaci. Existují z ní doklady osídlení pouze z doby bronzové, případně charakter fortifikace je pro toto období typický (Hluboká nad Vltavou – Baba) či takto datovatelné nálezy respektují ohrazený prostor (v případě větších ohrazení). S velkou pravděpodobností se jedná o hradiště z doby bronzové.

 1. Brloh – Žižkův vrch
 2. Dobřejovice – Hradec
 3. Hluboká nad Vltavou – Baba
 4. Hradiště u Písku – Hradišťský vrch
 5. Opalice – Na kopách
 6. Týn nad Vltavou – Svatá Anna
 7. Všemyslice – Kořenská skála

Typ D

 

Jistá hradiště z doby bronzové se zachovalou a bezpečně datovanou fortifikací.

 1. Kostelec
 2. Milenovice – Skalka
 3. Skočice – Hrad
 4. Voltýřov – Žíkovec
 5. Vrcovice – Dolní Lipice
 6. Všemyslice – Kozí vrch

Interaktivní mapa lokalit

Literatura

Hlásek, D. 2019: Bronze Age Hillforts in South Bohemia. The current state of knowledge., In: Hansen, S – Krause, R. (eds.), Bronze Age Fortresses. LOEWE-Schwerpunkt Prähistorische Konfliktforschung. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 335. Bonn, 117–140.