Brloh – Žižkův vrch

Foto D. Hlásek.
Poloha:
49.3205272N, 14.0111775E
Datace:
Ha A2 – A2/B1 (1050 – 900 před Kristem)
Plocha:
0,8 + 0,03 ha
Jistota určení hradiště:
 
Plán fortifikací se zvýrazněnými valy. Čísla odpovídají pořadí v textu.

Západně od Žižkova vrchu u Brlohu na Písecku, na protáhlé postupně se zužující zalesněné ostrožně obtékané potokem Misníčkem, se nacházejí hned dvě opevnění, snad současná. Prvním z nich je areál s obvodovým valem v půdorysu tvaru nepravidelného sedmiúhelníku, který je dlouhý 140 metrů a široký 60-90 metrů. Nejvyšší val se dnes nachází na východní, přístupové straně, kde dosahuje výšky až 1,5 metru a je před ním předsunutý i mělký příkop. Tato fortifikace byla místním známa již roku 1680, kdy byla zakreslena do mapy zdejších panství. Dlouho však nebylo známé staří tohoto opevnění, které bylo často kladeno do historické doby. Až v roce 2013 byla v ohrazeném prostoru nalezena bronzová jehlice s vývalkovitě členěnou hlavicí a také byl v místě nového porušení lesní cestou začištěn a zdokumentován řez valovým tělesem, které je tvořeno písčito-hlinitými vrstvami bez známé vnitřní konstrukce. Z uhlíkaté vrstvy na bázi násypu však bylo získáno radiokarbonové datum spadající do 10. století před Kristem.

Pohled na opevnění první fortifikace. Foto D. Hlásek.

Druhé opevnění se nachází dále na úzké protáhlé špici ostrožny oddělené od první polohy hlubokým sedlem. Hřbet dlouhý 45 a široký 2-7 m je na přístupové straně přepažen příčným valem 15 m dlouhým a až 1 m vysokým s předsunutým mělkým příkopem. Z dalších stran je ostrožna vymezena příkrými srázy. Toto opevnění objevili v roce 1962 Jiří Fröhlich a Jan Michálek, kteří také ze svahu sesbírali erodovaný keramický soubor, umožňující datování lokality do pozdní doby bronzové. Od té doby zde proběhlo ještě několik povrchových sběrů a v roce v roce 2019 také systematický detektorový průzkum, při němž byl získán soubor fragmentů bronzových předmětů většinou neodporujících dataci do sklonku doby bronzové; až na roztažený plechový náramek, původně ukončený růžicemi s částečně setřelou rytou výzdobou z mladší fáze střední doby bronzové.

Výběr nových nálezů z první fortifikace.

Obě opevnění jsou z pohledu interpretace jejich účelu obtížně uchopitelná, v rámci jihočeského regionu postrádají současné analogie. I přes výsledky radiokarbonové analýzy není datace prvního opevnění pro svůj netypický charakter zcela jistá. Druhé opevnění je nezvyklé velmi malou využitelnou plochou, přesto z něj pochází početné doklady intenzivního sídlení. Zároveň není vyloučeno, že se jedná o původně jediné vícedílné hradiště. Bez zajímavosti také není skutečnost, že se lokalita nachází na samém severozápadním okraji tehdejšího osídlení.

Kresebná dokumentace řezu valem druhé fortifikace. Z vrstvy č. 3 bylo získáno radiokarbonové datum z pozdní doby bronzové. Podle Chvojka a kol. 2014.
Výběr nálezů z lokality (upraveno podle Chvojka a kol. 2014).

Literatura

Fröhlich, J. – Chvojka, O. – John, J. – Michálek, J. – Pokorná, K. – Šálková, T. – Beneš, J. 2014: Dvě fortifikace u Brloha na Písecku, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 27, 87–112.